< Cofnij

Szczegółowe wyniki rekrutacji grup szkolnych na rok akademicki 2019/2020

Projekt współfinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie III.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-U149/17

l.p.

Nazwa szkoły

Liczebność grupy

Punktacja premiująca:

1.        

Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach

23

 

2.        

Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie

18

1 p.

3.        

Szkoła Podstawowa nr 10 w Poznaniu

22

 

4.        

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu

17

 

5.        

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu, gr. 2

22

1 p.

6.        

Szkoła Podstawowa nr 17 w Poznaniu

21

 

7.        

Szkoła Podstawowa nr 69 w Poznaniu

25

1 p.

8.        

Społeczna Waldorfska Szkoła Podstawowa w Poznaniu

17

 

9.        

Szkoła Podstawowa w Baranowie, gr. 2

19

 

10.    

Szkoła Podstawowa w Baranowie

19

 

11.    

Szkoła Podstawowa w Czapurach, gr. 2

20

 

12.    

Szkoła Podstawowa w Czapurach

17

 

13.    

Szkoła Podstawowa w Opalenicy, gr. 2

23

 

14.    

Szkoła Podstawowa w Opalenicy

26

 

15.    

Szkoła Podstawowa w Porażynie

16

 

16.    

Szkoła Podstawowa w Porażynie, gr. 2

16

1 p.

17.    

Szkoła Podstawowa w Rudnikach

20

1 p.

18.    

Szkoła Podstawowa w Starym Mieście

21

1 p.

19.    

Szkoła Podstawowa w Wojnowicach

20

1 p.

20.    

Szkoła Podstawowa w Urbanowie

16

 

Do projekty Mały Medyk w UMP zakwalifikowało się w roku akademickim 2019/2020 398 uczniów (203 chłopców i 195 dziewczynek), w tym 200 zamieszkałych na terenie wiejskim i 198 na terenie miejskim.


PRZYPOMINAMY - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Opiekunowie zakwalifikowanych grup są zobowiązani do dostarczenia kompletu dokumentów projektowych wszystkich dzieci:

1) Deklarację uczestnictwa w projekcie

2) Oświadczenie uczestnika projektu

3) Formularz osobowy uczestnika projektu

4) Zgodę na przetwarzanie wizerunku DZIECKA

wraz z oryginałem karty zgłoszenia.

Dokumenty można przesyłać pocztą na adres projektu:

Katedra Geriatrii i Gerontologii UMP
ul. Święcickiego 6,
61-781 Poznań.
Z dopiskiem „Mały Medyk”
lub przekazywać osobiście, po uzgodnieniu z kierownikiem projektu (Barbara Purandare tel. 608075392, e-mail: malymedyk@ump.edu.pl)


WAŻNE - WARSZTATY DLA RODZICÓW

Zakwalifikowane szkoły prosimy o przeprowadzenie wewnętrznej rekrutacji da rodziców, na warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych.

Zgłoszenie następuje poprzez przekazanie Organizatorowi Projektu drogą mailową (na adres projektu malymedyk@ump.edu.pl) danych dotyczących ilości kandydatów, z podziałem na płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wieś). W tytule maila prosimy napisać: „Zgłoszenie na warsztaty dla rodziców” i skróconą nazwę szkoły (np. SP nr ….... Poznań, lub SP w …......).

na warsztaty. Minimalna liczba miejsc dla każdej szkoły wynosi 5, można jednak zgłosić większą liczbę kandydatów. O liczbie zakwalifikowanych rodziców z danej szkoły decyduje ogólny limit miejsc oraz w przypadku wolnych miejsc - kolejność zgłoszeń.

Szkoła zgłaszająca grupę rodziców na warsztaty, deklaruje jednocześnie udostępnienie na potrzeby

realizacji warsztatów odpowiedniej sali szkolnej. Terminy spotkań będą ustalane przez Szkoły z prowadzącym warsztaty.

Każda zakwalifikowana na warsztaty osoba zobowiązana będzie do wypełnienia dokumentacji

projektowej obejmującej:

1) Deklarację uczestnictwa w projekcie

2) Oświadczenie uczestnika projektu

3) Formularz osobowy uczestnika projektu

4) Zgodę na przetwarzanie wizerunku DOROSŁEGO

Zgłoszenie należy przekazać Organizatorom projektu najpóźniej w dniu Inauguracji 29 października 2019 r.

Szczegóły: Regulamin Projektu


WAŻNE - WYKŁĄDY MŁODYCH NAUKOWCÓW

Opiekunowie  zakwalifikowanych grup od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji, mogą zgłaszać chętnych na Młodych Wykładowców. W roku akademickim dysponujemy 9 miejscami na wykłady. Na jeden wykład zgłosić należy dwóch Uczestników Projektu, którzy wspólnie przygotują

zaprezentują wybrany temat. W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska Uczestników Projektu, ich wiek, temat wykładu wraz ze streszczeniem (max 2500 znaków). Zgłoszenia przyjmowane są w formie mailowej (malymedyk@ump.edu.pl). W tytule maila prosimy napisać „zgłoszenie na wykłady dziecięce”  i skróconą nazwę szkoły (np. SP nr …. Poznań, lub SP w ….....).  Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania propozycji wykładów.

Szczegóły: Regulamin Projektu