Zasady rekrutacji

Prosimy o dokładnie zaznajomienia się ze specyfiką zajęć, warunkami rekrutacji oraz regulaminem przed dokonaniem zgłoszenia.

Rekrutacja do projektu odbywa się do środy 22 lutego 2017 roku.

Rekrutacja na zajęcia prowadzona jest wyłącznie drogą elektroniczną. W celu zgłoszenia grupy nauczyciel /opiekun musi pobrać zamieszczoną na stronie kartę zgłoszenia i prawidłowo wypełnioną przesłać na adres umo.malymedyk@ump.edu.pl

Przy zgłaszaniu grupy wymagana jest dodatkowa indywidualna zgoda każdego rodzica/opiekuna ucznia na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie wizerunku dziecka (załącznik do karty głoszenia), w celach informacyjnych i promocyjnych projektu. Zgody dotyczą WYŁĄCZNIE zakwalifikowanych grup i należy je dostarczyć w dniu inauguracji projektu, 27 lutego 2017 roku.

Nauczyciele/opiekunowie wyrażają na karcie zgłoszenia zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji zajęć, otrzymywanie informacji związanych z organizacją projektu drogą mailową oraz  publikowanie wizerunku.

Warunki rekrutacji:

» wiek uczniów: 6-12 lat
» liczebność grupy: 20 uczniów*
» lokalizacja szkoły: na terenie woj. wielkopolskiego
» decyduje kolejność zgłoszeń**

*Preferowane będą grupy mieszane wiekowo, z rożnych klas, aby uczniowie uczestniczący w projekcie mogli dalej przekazywać zdobytą wiedzę i umiejętności, w swoich klasach, np. poprzez prezentacje inspirowanie do badań, lub organizowanie szkolnych konferencji.

**Pierwszeństwo w przyjęciu będą miały szkoły, które nigdy wcześniej nie brały udziału w projekcie Mały Medyk PAD w UMP.

Dokumenty do pobrania:

1) KARTA ZGŁOSZENIA
2) ZAŁĄCZNIK do karty zgłoszenia (obowiązuje wyłącznie grupy zakwalifikowane)


Informacja o zakwalifikowaniu grupy do projektu zostanie przesyłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w karcie zgłoszenia.

Po zakończeniu rekrutacji, w dniu 23 lutego 2017 r. na stronie projektu zostanie opublikowana lista zakwalifikowanych szkół.

Szkoły, które nie zostały zakwalifikowane do projektu z powodu wyczerpania limitu miejsc, a spełniały podstawowe kryteria rekrutacji zostają wpisane na listę rezerwową.