Warunki rekrutacji do projektu Mały Medyk UMP

Szczegółowe wyniki rekrutacji grup szkolnych na rok akademicki 2019/2020

Projekt współfinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie III.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-U149/17

l.p.

Nazwa szkoły

Liczebność grupy

Punktacja premiująca:

1.        

Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach

23

 

2.        

Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie

18

1 p.

3.        

Szkoła Podstawowa nr 10 w Poznaniu

22

 

4.        

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu

17

 

5.        

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu, gr. 2

22

1 p.

6.        

Szkoła Podstawowa nr 17 w Poznaniu

21

 

7.        

Szkoła Podstawowa nr 69 w Poznaniu

25

1 p.

8.        

Społeczna Waldorfska Szkoła Podstawowa w Poznaniu

17

 

9.        

Szkoła Podstawowa w Baranowie, gr. 2

19

 

10.    

Szkoła Podstawowa w Baranowie

19

 

11.    

Szkoła Podstawowa w Czapurach, gr. 2

20

 

12.    

Szkoła Podstawowa w Czapurach

17

 

13.    

Szkoła Podstawowa w Opalenicy, gr. 2

23

 

14.    

Szkoła Podstawowa w Opalenicy

26

 

15.    

Szkoła Podstawowa w Porażynie

16

 

16.    

Szkoła Podstawowa w Porażynie, gr. 2

16

1 p.

17.    

Szkoła Podstawowa w Rudnikach

20

1 p.

18.    

Szkoła Podstawowa w Starym Mieście

21

1 p.

19.    

Szkoła Podstawowa w Wojnowicach

20

1 p.

20.    

Szkoła Podstawowa w Urbanowie

16

 

Do projekty Mały Medyk w UMP zakwalifikowało się w roku akademickim 2019/2020 398 uczniów (203 chłopców i 195 dziewczynek), w tym 200 zamieszkałych na terenie wiejskim i 198 na terenie miejskim.


PRZYPOMINAMY - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Opiekunowie zakwalifikowanych grup są zobowiązani do dostarczenia kompletu dokumentów projektowych wszystkich dzieci:

1) Deklarację uczestnictwa w projekcie

2) Oświadczenie uczestnika projektu

3) Formularz osobowy uczestnika projektu

4) Zgodę na przetwarzanie wizerunku DZIECKA

wraz z oryginałem karty zgłoszenia.

Dokumenty można przesyłać pocztą na adres projektu:

Katedra Geriatrii i Gerontologii UMP
ul. Święcickiego 6,
61-781 Poznań.
Z dopiskiem „Mały Medyk”
lub przekazywać osobiście, po uzgodnieniu z kierownikiem projektu (Barbara Purandare tel. 608075392, e-mail: malymedyk@ump.edu.pl)


WAŻNE - WARSZTATY DLA RODZICÓW

Zakwalifikowane szkoły prosimy o przeprowadzenie wewnętrznej rekrutacji da rodziców, na warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych.

Zgłoszenie następuje poprzez przekazanie Organizatorowi Projektu drogą mailową (na adres projektu malymedyk@ump.edu.pl) danych dotyczących ilości kandydatów, z podziałem na płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wieś). W tytule maila prosimy napisać: „Zgłoszenie na warsztaty dla rodziców” i skróconą nazwę szkoły (np. SP nr ….... Poznań, lub SP w …......).

na warsztaty. Minimalna liczba miejsc dla każdej szkoły wynosi 5, można jednak zgłosić większą liczbę kandydatów. O liczbie zakwalifikowanych rodziców z danej szkoły decyduje ogólny limit miejsc oraz w przypadku wolnych miejsc - kolejność zgłoszeń.

Szkoła zgłaszająca grupę rodziców na warsztaty, deklaruje jednocześnie udostępnienie na potrzeby

realizacji warsztatów odpowiedniej sali szkolnej. Terminy spotkań będą ustalane przez Szkoły z prowadzącym warsztaty.

Każda zakwalifikowana na warsztaty osoba zobowiązana będzie do wypełnienia dokumentacji

projektowej obejmującej:

1) Deklarację uczestnictwa w projekcie

2) Oświadczenie uczestnika projektu

3) Formularz osobowy uczestnika projektu

4) Zgodę na przetwarzanie wizerunku DOROSŁEGO

Zgłoszenie należy przekazać Organizatorom projektu najpóźniej w dniu Inauguracji 29 października 2019 r.

Szczegóły: Regulamin Projektu


WAŻNE - WYKŁĄDY MŁODYCH NAUKOWCÓW

Opiekunowie  zakwalifikowanych grup od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji, mogą zgłaszać chętnych na Młodych Wykładowców. W roku akademickim dysponujemy 9 miejscami na wykłady. Na jeden wykład zgłosić należy dwóch Uczestników Projektu, którzy wspólnie przygotują

zaprezentują wybrany temat. W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska Uczestników Projektu, ich wiek, temat wykładu wraz ze streszczeniem (max 2500 znaków). Zgłoszenia przyjmowane są w formie mailowej (malymedyk@ump.edu.pl). W tytule maila prosimy napisać „zgłoszenie na wykłady dziecięce”  i skróconą nazwę szkoły (np. SP nr …. Poznań, lub SP w ….....).  Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania propozycji wykładów.

Szczegóły: Regulamin Projektu

 

 


REKRUTACJA DO PROJEKTU W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

- informacje podstawowe, harmonogram i dokumentacja projektowa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie III.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, zgodnie z umową o dofinansowanie nr WND-POWR.03.01.00-00-U149/17-00.

Przed dokonaniem zgłoszenia należy dokładnie zaznajomienia się z:

» Rekrutacja rozpoczyna się w dniu 23 września o godzinie 08:30 i potrwa do 27 września do godziny 15:00.

» Rekrutacja do Projektu odbywa się poprzez pobranie ze strony Projektu www.malymedyk.ump.edu.pl formularza zgłoszeniowego i:

 1. przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres Projektu malymedyk@ump.edu.pl lub
 2. złożenie wypełnionego formularza zaadresowanego do Biura Projektu:
  „Projekt MAŁY MEDYK UMP
  Katedra Geriatrii i Gerontologii UMP,
  ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań
  W portierni Collegium Anatomicum, ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań, lub
 3. Przesłanie wypełnionego formularza zaadresowanego do Biura Projektu: „Projekt MAŁY MEDYK UMP, Katedra Geriatrii i Gerontologii UMP, ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań”. Liczy się data wpływu dokumentu.

» Dokumenty projektowe należy wypełnić w sposób czytelny.

» Pod uwagę nie będą brane karty wypełnione błędnie lub nie w pełni.

» Przystępując do rekrutacji szkoła deklaruje akceptację Regulaminu Projektu.

» Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone najpóźniej w terminie 10 dni od zamknięcia rekrutacji. Na stronie internetowej zostanie opublikowana lista zakwalifikowanych grup. Dodatkowo opiekunowie zakwalifikowanych grup otrzymają powiadomienie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia.

» W przypadku zakwalifikowania grupy do udziału w Projekcie, w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, należy dostarczyć organizatorom oryginał karty zgłoszenia oraz prawidłowo wypełnione, wymagane dokumenty projektowe każdego ucznia w tym:

» W przypadku zakwalifikowania grupy do udziału w Projekcie szkoła deklaruje:

» Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania proporcji Uczestników w celu osiągnięcia wskaźnika w Projekcie.

» Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału Uczestnika w przypadku przekroczenia wskazanych proporcji.

» Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres malymedyl@ump.edu.pl o rezygnacji z udziału w Projekcie w terminie najpóźniej do 5 dni roboczych przed pierwszym spotkaniem projektowym. W przypadku późniejszej rezygnacji lub niestawienia się na zajęcia Organizator może pociągnąć Uczestnika do odpowiedzialności finansowej i pokrycia poniesionych kosztów.


KRYTERIA REKRUTACJI:

Kryteria premiujące:

Etapy rekrutacji:

 1. Złożenie kart zgłoszenia przez szkoły.
 2. Weryfikacja kwalifikowalności grupy pod kątem kryteriów dostępu, formalnych:
  - ocena spełniania kryteriów dostępu - spełnianie wszystkich warunków stawianym Uczestnikom Projektu,
  - ocenia formalna - weryfikacja kompletności zgłoszenia.
 3. Weryfikacja kryteriów premiujących (w przypadku równorzędnej ilości punktów pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń)
 4. Utworzenie listy uczestników i listy rezerwowej i poinformowanie Uczestników.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE na rok akademicki 2019/2020:

» FORMULARZ ZGŁOSZENIA

» OBOWIĄZUJĄCA  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (OBOWIĄZUJE TYLKO UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU!):


Rekrutacja dla Młodych Wykładowców:

W roku akademickim 2019-2020 dysponujemy 18 miejscami (po dwa na każdy wykład) dla uczestników Projektu chcących zaprezentować własne wykłady podczas comiesięcznych spotkań.

Tryb dokonywania zgłoszenia i wyboru kandydatów:


Rekrutacja na warsztaty dla rodziców:

W ramach Projektu zaplanowane zostały warsztaty dla rodziców z zakresu rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych.

W roku akademickim 2019-2020 dysponujemy w sumie 100 miejscami na warsztaty dla rodziców. W każdej szkole może powstać minimum 1 grupa. Warsztat obejmuje 4 spotkania (po dwa w semestrze) w wymiarze 4 godzin lekcyjnych.

Program zajęć:

Tryb dokonywania zgłoszenia i wyboru kandydatów:


WSZYSTKIE NIEJASNOŚCI PROSIMY WYJASNIAĆ MAILOWO LUB TELEFONICZNIE

» Dane kontaktowe

 WYNIKI REKRUTACJI GRUP SZKOLNYCH NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Wykaz grup zakwalifikowanych do projektu:

l.p.

Nazwa szkoły

Liczebność grupy

Punktacja premiująca:

1.

Szkoła Podstawowa nr 88 w Poznaniu

16

2 p.

2.

Szkoła Podstawowa w Granowie

20

2 p.

3.

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Poznaniu

25

2 p.

4.

Szkoła Podstawowa w Wojnowicach

15

2 p.

5.

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu

20

1 p.

6.

Szkoła Podstawowa w Rudnikach

21

1 p.

7.

Szkoła Podstawowa Cogito w Poznaniu

15

1 p.

8.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu

24

 

9.

Szkoła Podstawowa w Kamionkach

24

 

10.

Szkoła Podstawowa w Kamionkach gr2

19

 

11.

Szkoła Podstawowa nr 74 w Poznaniu

23

 

12.

Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu

20

 

13.

Szkoła Podstawowa nr 2 Suchym Lesie

24

 

14.

Dwujęzyczna Polsko-Angielska Prywatna Szkoła Podstawowa w Poznaniu

17

 

15.

Dwujęzyczna Polsko-Angielska Prywatna Szkoła Podstawowa w Poznaniu gr 2

16

 

16.

Szkoła Podstawowa w Opalenicy

20

 

17.

Szkoła Podstawowa  w Porażynie

19

 

18.

Społeczna Szkoła Podstawowa 4 w Poznaniu gr 2

24

 

19.

Szkoła Podstawowa w Granowie gr 2

21

 

20.

Szkoła Podstawowa w Wojnowicach gr2

15

 

Do projekty Mały Medyk w UMP zakwalifikowało się w roku akademickim 2018/2019 398 uczniów (209 chłopców i 189 dziewczynek), w tym 203 zamieszkałych na terenie wiejskim i 195 na terenie miejskim.


PRZYPOMINAMY - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Opiekunowie zakwalifikowanych grup są zobowiązani do dostarczenia w terminie 10 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, kompletu dokumentów projektowych wszystkich dzieci:
1) Deklarację uczestnictwa w projekcie
2) Oświadczenie uczestnika projektu
3) Formularz osobowy uczestnika projektu
4) Zgodę na przetwarzanie wizerunku
wraz z oryginałem karty zgłoszenia.

Dokumenty można przesyłać pocztą na adres projektu:
Katedra Geriatrii i Gerontologii UMP
ul. Święcickiego 6
61-781 Poznań
z dopiskiem „Mały Medyk”
lub przekazywać osobiście, po uzgodnieniu z kierownikiem projektu (Barbara Purandare tel. 608075392, e-mail: malymedyk@ump.edu.pl)


WAŻNE - WARSZTATY DLA RODZICÓW

Zakwalifikowane szkoły prosimy o przeprowadzenie wewnętrznej rekrutacji da rodziców, na warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych.

Zgłoszenie następuje poprzez przekazanie Organizatorowi Projektu drogą mailową (na adres projektu malymedyk@ump.edu.pl) danych dotyczących ilości kandydatów, z podziałem na płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wieś). W tytule maila prosimy napisać: „Zgłoszenie na warsztaty dla rodziców” i skróconą nazwę szkoły (np. SP nr 1 Poznań, lub SP w Granowie).

Minimalna liczba miejsc dla każdej szkoły wynosi 5, można jednak zgłosić większą liczbę kandydatów. O liczbie zakwalifikowanych rodziców z danej szkoły decyduje ogólny limit miejsc oraz w przypadku wolnych miejsc - kolejność zgłoszeń.

Szkoła zgłaszająca grupę rodziców na warsztaty, deklaruje jednocześnie udostępnienie na potrzeby realizacji warsztatów odpowiedniej sali szkolnej. Terminy spotkań będą ustalane przez Szkoły z prowadzącym warsztaty.

Każda zakwalifikowana na warsztaty osoba zobowiązana będzie do wypełnienia dokumentacji projektowej obejmującej:
» Deklarację uczestnictwa w projekcie
» Oświadczenie uczestnika projektu
» Formularz osobowy uczestnika projektu
» Zgodę na przetwarzanie wizerunku

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26 października 2018 r.

Dokumenty należy dostarczyć Organizatorom projektu najpóźniej w dniu Inauguracji 31 października 2018 r.

Szczegóły: Regulamin Projektu


WAŻNE - WYKŁĄDY MŁODYCH NAUKOWCÓW

Opiekunowie zakwalifikowanych grup od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji, mogą zgłaszać chętnych na Młodych Wykładowców. W roku akademickim dysponujemy 9 miejscami na wykłady. Na jeden wykład zgłosić należy dwóch Uczestników Projektu, którzy wspólnie przygotują i zaprezentują wybrany temat.

W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska Uczestników Projektu, ich wiek, temat wykładu wraz ze streszczeniem (max 2500 znaków). Zgłoszenia przyjmowane są w formie mailowej (malymedyk@ump.edu.pl). W tytule maila prosimy napisać „zgłoszenie na wykłady dziecięce”  i skróconą nazwę szkoły (np. SP nr 1 Poznań, lub SP w Granowie).

Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania propozycji wykładów.

Szczegóły: Regulamin Projektu

 


Projekt współfinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie III.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-U149/17

Przed dokonaniem zgłoszenia należy dokładnie zaznajomienia się z REGULAMINEM, KRYTERIAMI REKRUTACJI oraz HARMONOGRAMEM ZAJĘĆ.

- Rekrutacja rozpoczyna się w dniu 26 września o godzinie 08:30 i potrwa do 30 września do godziny 24:00

- Rekrutacja do Projektu odbywa się poprzez pobranie ze strony Projektu www.malymedyk.ump.edu.pl formularza zgłoszeniowego i:

a) przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres Projektu malymedyk@ump.edu.pl lub

b) złożenie wypełnionego formularza zaadresowanego do Biura Projektu:
„Projekt MAŁY MEDYK UMP
Katedra Geriatrii i Gerontologii UMP,
ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań
W portierni Collegium Anatomicum, ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań, lub

c) Przesłanie wypełnionego formularza zaadresowanego do Biura Projektu: „Projekt MAŁY MEDYK UMP, Katedra Geriatrii i Gerontologii UMP, ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań”. Liczy się data wpływu dokumentu.

- Dokumenty projektowe należy wypełnić w sposób czytelny.
- Pod uwagę nie będą brane karty wypełnione błędnie lub nie w pełni.
- Przystępując do rekrutacji szkoła deklaruje akceptację Regulaminu Projekty
- Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone najpóźniej w terminie 10 dni od zamknięcia rekrutacji. Na stronie internetowej zostanie opublikowana lista zakwalifikowanych grup. Dodatkowo opiekunowie zakwalifikowanych grup otrzymają powiadomienie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia.
- W przypadku zakwalifikowania grupy do udziału w Projekcie,  w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, dostarczę organizatorom  oryginał karty zgłoszenia oraz wymagane dokumenty projektowe każdego ucznia w tym:

 1. Deklarację uczestnictwa w Projekcie
 2. Oświadczenie uczestnika Projektu
 3. Formularz osobowy uczestnika Projektu
 4. Zgodę na przetwarzanie wizerunku

- W przypadku zakwalifikowania grupy do udziału w Projekcie szkoła deklaruje:

 1. umożliwienie przeprowadzenia na swoim terenie warsztatów dla dzieci.
 2. przeprowadzenie wewnętrznej rekrutacji na warsztaty dla rodziców oraz umożliwienie ich zorganizowania na swoim terenie.
 3. przystąpienie zakwalifikowanej grupy do projektu badawczego dla uczniów

- Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania proporcji Uczestników w celu osiągnięcia wskaźnika w Projekcie.

- Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału Uczestnika w przypadku przekroczenia wskazanych proporcji.

- Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres malymedyl@ump.edu.pl o rezygnacji z udziału w Projekcie w terminie najpóźniej do 5 dni roboczych przed pierwszym spotkaniem projektowym. W przypadku późniejszej rezygnacji lub niestawienia się na zajęcia Organizator może pociągnąć Uczestnika do odpowiedzialności finansowej i pokrycia poniesionych kosztów.


KRYTERIA REKRUTACJI:

- szkoła z terenu województwa Wielkopolskiego
- liczebność grupy: min 15 max 26 osób (średnio 20 osób)
- wiek dzieci: 6-12 lat

Kryteria premiujące:

- grupa mieszana wiekowo (dzieci w wieku 6-12 lat) +1p.
- grupa w której przynajmniej jedna osoba spełnia kryterium niepełnosprawności +1p.
(potwierdzenie poprzez udostępnienie wglądu do orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018  poz. 511, ze zm.) lub orzeczenia albo innego dokumentu, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 ze zm.)

Etapy rekrutacji:

1) Złożenie kart zgłoszenia przez szkoły

2) Weryfikacja kwalifikowalności grupy pod kątem kryteriów dostępu, formalnych:
- ocena spełniania kryteriów dostępu - spełnianie wszystkich warunków stawianym Uczestnikom Projektu,
- ocenia formalna - weryfikacja kompletności zgłoszenia.

3) Weryfikacja kryteriów premiujących (w przypadku równorzędnej ilości punktów pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń)

4) Utworzenie listy uczestników i listy rezerwowej i poinformowanie Uczestników.


» FORMULARZ ZGŁOSZENIA

» OBOWIĄZUJĄCA  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (OBOWIĄZUJE TYLKO UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU!):

1) Deklarację uczestnictwa w projekcie
2) Oświadczenie uczestnika projektu
3) Formularz osobowy uczestnika projektu
4) Zgodę na przetwarzanie wizerunku


Rekrutacja dla Młodych Wykładowców:

W roku akademickim 2018-2019 dysponujemy 18 miejscami (po dwa na każdy wykład) dla uczestników Projektu chcących zaprezentować własne wykłady podczas comiesięcznych spotkań.

Tryb dokonywania zgłoszenia i wyboru kandydatów:

- zgłoszenia przyjmowane są w formie mailowej, od momentu ogłoszenia wyników rekrutacji grup do projektu Mały Medyk UMP, do wyczerpania miejsc.

- zgłaszać kandydatów na wykładowców mogą nauczyciele/opiekunowie zakwalifikowanych grup.

- na jeden wykład zgłosić należy dwóch uczniów, którzy wspólnie przygotują zaprezentują wybrany temat.

- w zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska uczniów, ich wiek, temat wykładu wraz ze streszczeniem (max 2500 znaków).

- tematyka wykładów nie musi być ograniczona do zagadnień z dziedziny medycyny czy biologii.

- o zakwalifikowaniu zgłoszenia do wygłoszenia w formie wykładu decydują koordynatorzy projektu.

Rekrutacja na warsztaty dla rodziców:

W ramach Projektu zaplanowane zostały warsztaty dla rodziców z zakresu rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych.

W roku akademickim 2018-2019 dysponujemy w sumie 100 miejscami na warsztaty dla rodziców. W każdej szkole może powstać 1 grupa. Warsztat obejmuje 4 spotkania (po dwa w semestrze) w wymiarze 4 godzin lekcyjnych.

Program zajęć:

- identyfikowanie sytuacji trudnych z dzieckiem, i rozpoznawanie ich przyczyn

- możliwości konstruktywnych reakcji w sytuacjach trudnych

- potrzeby rozwojowe dziecka,

- wiedza na temat uczuć i skutecznej komunikacji

- rozpoznawanie zasobów i deficytów dziecka

- sposoby rozwijania kompetencji i pomoc w pokonywaniu trudności indywidualnych

- naturalne i logiczne konsekwencje w wychowaniu

- reguły skutecznej komunikacji z dzieckiem i wyznaczania granic

- sposoby rozwiązywania trudności wychowawczych

Tryb dokonywania zgłoszenia i wyboru kandydatów:

- rekrutacji na warsztaty dla rodziców dokonują wewnętrznie szkoły uczestniczące w Projekcie w terminie maksymalnie dwóch tygodni od  ogłoszenia wyników rekrutacji do Projektu.

- szkoły przekazują Organizatorowi Projektu dane dotyczące ilości (z podziałem na płeć) kandydatów na warsztaty.

- minimalna liczba miejsc dla każdej szkoły wynosi 5, jednak może ulec zwiększeniu z uwagi na brak wykorzystania limitu przez inne szkoły uczestniczące w Projekcie. Dlatego każda szkoła może zgłosić większą ilość kandydatów.

- o ilości zakwalifikowanych rodziców z danej szkoły decyduje ogólny limit miejsc oraz w przypadku wolnych miejsc - kolejność zgłoszeń (liczy się czas wpływy zgłoszenia).

- szkoła zgłaszająca grupę rodziców na warsztaty, deklaruje jednocześnie udostępnienie na potrzeby realizacji warsztatów odpowiedniej sali szkolnej.

- każda zakwalifikowana na warsztaty osoba zobowiązana będzie do wypełnienia dokumentacji projektowej obejmującej: